• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/04/2008
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
Số: 379/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 11 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT- XH VÙNG CAO NĂM 2008 TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-TU ngày 06/7/2001 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) và Nghị quyết số 22/2001/NQ-HĐ ngày 03/8/2001 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) khóa XI; Kỳ họp thứ 5 về phát triển kinh tế - xã hội vùng cao giai đoạn 2001 – 2010; Nghị quyết số: 15/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng cao;
Căn cứ Quyết định số: 44/2004/QĐ-UB ngày 06/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao giai đoạn đến 2010;
Xét Tờ trình số: 74/BDT-CSDT ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Ban Dân tộc về việc đề nghị phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển KT-XH vùng cao năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình phát triển KT-XH vùng cao năm 2008 như sau:

Tổng số bản được đầu tư là 252 bản.

Trong đó:

- Tiếp tục đầu tư: 225 bản;

- Đầu tư mới: 27 bản

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành; thực hiện việc báo cáo định kỳ về Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Ban Dân tộc có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đúng tiến độ và các quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện của các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc; Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 TỔNG HỢP KẾT QUẢ

RÀ SOÁT BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG CAO ĐẦU TƯ NĂM 2008
(Kèm theo Quyết định số: 379/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Tổng số: 252 bản thuộc 84 xã

- Tiếp tục đầu tư là: 225 bản

- Đầu tư mới năm 2008 là: 27 bản

Tổng vốn: 15.120,00 tr.đ (60,0 tr.đ/bản/năm)

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Nhân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.