• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/05/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 18/02/2018

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 08/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

          Điện Biên, ngày 22  tháng 4  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ quan

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

____________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 2590/QĐ-BYT ngày 30/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 155/2003/QĐ-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 7 năm 2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/09/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương Binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế- Bộ Tài chính ban hành mức tối đã khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 331/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên điều chỉnh, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

   Xét đề nghị Liên ngành: Y tế-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá 105 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể nhưu sau:

1. Điều chỉnh giáo 10 dịch vụ (đã được quy định tại Nghị quyết số 289/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh, chi tiết như biểu Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Bổ sung mới 58 dịch vụ (xây dựng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế- Bộ Tài, chi tiết như biểu Phụ lục số 02 kèm theo)

3. Bổ sung mới 07 dịch vụ (xây dựng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính – Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, chi tiết như biểu Phụ lục số 03 kèm theo)

4. Bổ sung xây dựng mới 30 dịch vụ (chưa quy định chi tiết trong Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 04/20102/TTLT-BYT-BTC, chi tiết như biểu Phụ lục số 04 kèm theo)

5. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/4/2014

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Lạo động, Thương bình và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND  các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện niêm yết công khai giái các dịch vụ y tế tại cơ sở; thực hiện các quy định về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo đẩm đúng các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới hoặc có vấn đề phát sinh, điều chỉnh; Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và Điều chỉnh, bổ sung các nội dung tương ứng tại Quyết định số 28/2012 ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Điện Biên quy định bảng giái dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Tài chính (B/c);

- Bộ Y tế (b/c);

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND;

- L/đ UBND tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Lưu: VT, LĐVP, CV các khối.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Phạm Xuân Kôi

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.