• Nghị quyết 188/2010/NQ-HĐND

  Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 05 năm 2011 - 2015

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND

  Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND

  Về quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  09/12/2010

  19/12/2010

 • Nghị quyết 195/2010/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh, bổ sung một số điều Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  09/12/2010

  19/12/2010

 • Nghị quyết 191/2010/NQ-HĐND

  Về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2011, giai đoạn 2011 - 2015

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 192/2010/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 201/2010/NQ-HĐND

  Về việc đặt tên đường và công trình công cộng ở thị trấn Định Quán - huyện Định Quán, thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu và huyện Nhơn Trạch

  09/12/2010

  19/12/2010

 • Nghị quyết 190/2010/NQ-HĐND

  Về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2009

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 196/2010/NQ-HĐND

  Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 199/2010/NQ-HĐND

  Về quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.