• Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND

  Về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 192/2010/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 200/2010/NQ-HĐND

  Về hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015

  09/12/2010

  19/12/2010

 • Nghị quyết 193/2010/NQ-HĐND

  Về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND

  Về quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  09/12/2010

  19/12/2010

 • Nghị quyết 190/2010/NQ-HĐND

  Về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước của tỉnh Đồng Nai năm 2009

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 195/2010/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh, bổ sung một số điều Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  09/12/2010

  19/12/2010

 • Nghị quyết 197/2010/NQ-HĐND

  Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 202/2010/NQ-HĐND

  Về chế độ, định mức ngày công lao động và số lượng Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Dân quân thường trực cấp xã và khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2011 - 2015

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 203/2010/NQ-HĐND

  Về quy định một số khoản chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  09/12/2010

  19/12/2010

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.