• Quyết định 20/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công thương tỉnh Đồng Nai

  08/05/2019

  20/05/2019

 • Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giữa các sở, ban, ngành với Liên hiệp hội và các hội thành viên

  24/04/2019

  15/05/2019

 • Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  12/04/2019

  03/05/2019

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai

  05/04/2019

  22/04/2019

 • Quyết định 16/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  01/04/2019

  16/04/2019

 • Quyết định 13/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  29/03/2019

  15/04/2019

 • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  29/03/2019

  10/04/2019

 • Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  18/03/2019

  01/04/2019

 • Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  15/03/2019

  29/03/2019

 • Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số phụ lục Đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của tòa án, thi hành án và định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

  11/03/2019

  26/03/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.