• Quyết định 32/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  08/08/2019

  16/08/2019

 • Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  17/07/2019

  29/07/2019

 • Quyết định 30/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành theo kèm Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh

  28/06/2019

  10/07/2019

 • Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Quy định về tiếu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  25/06/2019

  08/07/2019

 • Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ đoạn 2 Điều 2 Quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2-18 của UBND tỉnh Đồng Nai

  25/06/2019

  05/07/2019

 • Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh

  18/06/2019

  05/07/2019

 • Quyết định 26/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, viêc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  18/06/2019

  05/07/2019

 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

  17/06/2019

  01/07/2019

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

  14/06/2019

  01/07/2019

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  23/05/2019

  10/06/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.