Sign In

CHỈ THỊ

Về tăng cường lãnh đạo đối với phong trào toàn dân

bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

_________________

 

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, từ tỉnh tới xã, phường, thị trấn quan tâm chỉ đạo; lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan duy trì phong trào cả ở các cơ quan, doanh nghiệp và địa bàn dân cư. Qua đó phong trào đã có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh  chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Phong trào phát triển chưa đồng đều, rộng khắp, có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, nội dung phong trào còn thiếu sức lôi cuốn nhân dân tự giác tham gia; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn thụ động, chưa tích cực tố giác tội phạm; chưa phát huy được ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, trước hết là do một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quán triệt sâu sắc công tác dân vận của Đảng, chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chưa huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của phong trào.

Thời gian tới, bên cạnh những thành tựu đã đạt được và thuận lợi cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Để thực hiện đúng Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 14-TT/TU ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Công an tỉnh:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai  Thông tri số 14-TT/TU ngày 09/02/2012 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” đến cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, trọng tâm các địa bàn tập trung đồng bào các tôn giáo, dân tộc, địa bàn nông thôn có tranh chấp, khiếu nại đông người, kéo dài và địa bàn cơ quan, doanh nghiệp thường xảy ra đình công, lãn công. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học…, an toàn về an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Hàng năm, đột xuất khen thưởng và đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có chính sách thỏa đáng đối với lực lượng làm công tác an ninh trật tự và quần chúng tích cực tham gia phòng chống tội phạm khi bị thương, hy sinh, hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

c) Quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an về vị thế, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên cơ sở đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Quan tâm công tác xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tỉnh đến huyện theo chỉ đạo của Bộ Công an.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện, lực lượng và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến công đoàn cơ sở của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhằm huy động đông đảo công nhân tham gia phong trào. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng chống tội phạm.

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các thành viên, tổ chức xã hội tổ chức triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 14-TT/TU ngày 09/02/2012 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, chủ động phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”. Nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, bệnh viện, trường học an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này phù hợp với tình hình của địa phương. Đồng thời phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức triển khai tới cơ sở và từng đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân. Hàng năm, tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đánh giá mặt làm được, chưa được, có giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào. Thường xuyên xây dựng và củng cố các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng Công an xã theo đúng Quyết định số 71/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh.

6. Giao Giám đốc Công an tỉnh có kế hoạch hướng dẫn cụ thể, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị địa phương thực hiện Chỉ thị này. Đồng thời tổng hợp tình hình báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc ở đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, tổng hợp.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đinh Quốc Thái