• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/10/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 25/09/2019
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 55/2016/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

     Về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 8 của Quy định tiêu chuẩn đối với  cán bộ, công chức xã, phường,                                           thị  trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND
ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh

____________________

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1710/SNV-XDCQ&CTTN ngày 31/8/2016.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 8 của Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 như sau:

 “2. Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông. Riêng đối với chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn, nếu ở địa phương không có hội viên tốt nghiệp trung học phổ thông thì có thể xem xét, bố trí cán bộ có trình độ thấp hơn nhưng tối thiểu phải tốt nghiệp trình độ trung học cơ sở.”

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 8 như sau:

“3. Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên. Riêng đối với chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn phải tốt nghiệp sơ cấp lý luận chính trị trở lên.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2016, các nội dung khác của Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đinh Quốc Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.