• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 43/2016/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 9 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

Về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020

____________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 11463/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

1. Chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại các đơn vị trực thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai

a) Đối tượng:

Bác sỹ tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường đại học y, dược về công tác tại các đơn vị:

- Tuyến huyện: Trung tâm Y tế các huyện: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch.

- Tuyến tỉnh: Các Bệnh viện chuyên khoa: Phổi, Da Liễu, Nhi; các Trung tâm: Y tế dự phòng, Phòng chống HIV/AIDS, Giám định y khoa, Pháp y; Bệnh viện Đa khoa khu vực: Định Quán, Long Thành, Long Khánh.

b) Điều kiện:

- Độ tuổi: Các đối tượng hưởng chính sách thu hút đối với nam không quá 50 tuổi và nữ không quá 45 tuổi.

- Thời gian phục vụ: Các đối tượng hưởng chính sách thu hút phải cam kết phục vụ công tác với thời gian tối thiểu là 10 (mười) năm tại đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Các đối tượng hưởng chính sách thu hút khi được tuyển dụng mới không đang trong thời gian bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

c) Mức thu hút:

Các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này khi được tuyển dụng được hưởng chính sách thu hút một lần theo đơn vị công tác:

- Đối với Trung tâm Y tế các huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Xuân Lộc; Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán; các Bệnh viện chuyên khoa: Phổi, Da Liễu; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y. Mức thu hút: 150.000.000 đồng/người.

- Đối với Trung tâm y tế các huyện: Thống Nhất, Trảng Bom;  Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Nhi đồng; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. Mức thu hút: 100.000.000 đồng/người.

d) Các quyền lợi đi kèm:

- Được giải quyết nhà ở xã hội theo quy định. Những nơi nào chưa có nhà ở xã hội thì được hưởng hỗ trợ thuê nhà với mức: 850.000 đồng/người/tháng đối với người ngoài địa phương có thuê nhà thực tế nơi được phân công, bố trí làm việc. Ngoài ra, đối tượng là nữ được hỗ trợ thêm: 850.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian áp dụng quyền lợi đi kèm là 24 tháng kể từ ngày đối tượng được tuyển dụng.

đ) Đền bù kinh phí: Trong trường hợp đối tượng hưởng chính sách thu hút không thực hiện đúng cam kết, tự ý bỏ việc, thôi việc, xin chuyển công tác ra khỏi ngành y tế Đồng Nai, phải đền bù gấp 05 (năm) lần số tiền thu hút đã được nhận.

e) Thời gian áp dụng chính sách thu hút: Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết năm 2020.

2. Chính sách hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai

a) Đối tượng:

- Tuyến xã: Bác sỹ công tác tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn; nhân viên y tế khu phố.

- Tuyến huyện: Bác sỹ công tác tại Trung tâm Y tế các huyện: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch.

- Tuyến tỉnh: Bác sỹ công tác tại:

+ Các Bệnh viện chuyên khoa: Da liễu, Phổi, Nhi, Y dược cổ truyền;

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán;

+ Các Trung tâm: Y tế dự phòng, Phòng chống HIV/AIDS, Pháp y, Giám định y khoa.

b) Điều kiện: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm Luật Viên chức và quy chế của đơn vị, không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên.

c) Mức hỗ trợ:

- Tuyến xã:

+ Bác sỹ tốt nghiệp đại học chính quy làm việc tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn được hỗ trợ 2.400.000 đồng/người/tháng;

+ Bác sỹ được đào tạo liên thông, theo địa chỉ sử dụng, cử tuyển làm việc tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng.

+ Nhân viên y tế khu phố tại các phường và thị trấn được hưởng mức hỗ trợ 360.000 đồng/người/tháng.

- Tuyến huyện, tuyến tỉnh: Bác sỹ làm việc tại các đơn vị tuyến huyện, tuyến tỉnh quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này được hưởng hỗ trợ:

+ Bác sỹ tốt nghiệp đại học hệ chính quy được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng.

+ Bác sỹ được đào tạo liên thông, theo địa chỉ sử dụng, cử tuyển được hỗ trợ 1.200.000 đồng/người/tháng.

d) Thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ: Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết năm 2020.

3. Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ nội trú

a) Đối tượng: Bác sỹ trúng tuyển bác sỹ nội trú tại các trường đại học y, dược, có cam kết sau khi tốt nghiệp về tỉnh Đồng Nai công tác theo sự phân công của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

b) Điều kiện :

- Hoàn thành tốt kế hoạch học tập theo năm học, khóa học, không vi phạm nội quy, quy chế đào tạo của trường đại học y, dược.

- Phải cam kết sau khi tốt nghiệp về phục vụ công tác thời gian tối thiểu gấp 02 lần thời gian đào tạo theo sự phân công của cơ quan quản lý Nhà nước.

- Đối với bác sỹ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai thi đậu bác sỹ nội trú phải cam kết về phục vụ công tác thời gian tối thiểu gấp 02 lần thời gian đào tạo bác sỹ nội trú cộng với thời gian cam kết phục vụ đối với đào tạo bác sỹ chính quy theo địa chỉ sử dụng.

c) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ học phí đào tạo theo thực thu của nhà trường và được hỗ trợ chi phí học tập 1.800.000 đồng/người/tháng (theo tháng thực học của nhà trường).

d) Bác sỹ đang theo học bác sỹ nội trú hoặc sau khi tốt nghiệp được bố trí công tác vi phạm cam kết phải đền bù gấp 03 (ba) lần kinh phí đào tạo đã được hỗ trợ.

đ) Thời gian thực hiện:

- Từ năm 2017 - 2020: Cử và hỗ trợ kinh phí đào tạo bác sỹ nội trú.

- Từ 2021 - 2023: Hỗ trợ kinh phí đào tạo bác sỹ nội trú được cử đi học trong giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về chế độ thu hút đối với viên chức ngành y tế Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2020 và chế độ hỗ trợ đối với viên chức, nhân viên ngành y tế Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2017.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.