• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 25/09/2019
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 28/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 4 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và

tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền,

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

_______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 904/TTr-STTTT ngày 09 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2017 và thay thế Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai; Thủ trưởng các  đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Hòa Hiệp

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.