• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/07/2019
HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 167/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX

___________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 10

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả và giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành trong việc trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

1.  Về công tác cải cách hành chính

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai, kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.

Tiếp tục triển khai các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế liên thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử; tập trung hoàn chỉnh phần mềm một cửa điện tử Egov và hoàn thiện hệ thống phần mềm xử lý hồ sơ, quản lý văn bản, hồ sơ công việc; thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông của tỉnh.

Tổ chức quán triệt đầy đủ các nội dung của chỉ số cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, khuyến khích người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình “Phi địa giới hành chính” và hình thức tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

2.  Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Tập trung nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường phối hợp với các lực lượng tập trung phát hiện, triệt phá các tổ chức, đường dây ma túy; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập sử dụng ma túy.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn dân cư; đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

Tổ chức rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay.

3. Công tác cai nghiện, quản lý, hỗ trợ cho người sau cai nghiện

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý người sử dụng ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh (ban hành theo Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh).

Tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp cai nghiện đối với người nghiện trên địa bàn tỉnh theo hướng động viên, khuyến khích cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện, gia đình và cộng đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở cai nghiện, trọng tâm là các cơ sở cai nghiện tại cộng đồng, đảm bảo cai nghiện có hiệu quả.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối tượng nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc, công tác quản lý sau cai nghiện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác cai nghiện ma túy, Đội công tác xã hội tình nguyện, cộng tác viên truyền thông, hoạt động của các điểm tư vấn trong việc tuyên truyền, quản lý đối tượng nghiện ma túy, hỗ trợ, tư vấn, giáo dục, giới thiệu việc làm cho các đối tượng hoàn thành cai nghiện ma túy về địa phương để giảm số lượng người tái nghiện, người nghiện mới.

4. Về chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mai - Dịch vụ

Việc di dời Khu công nghiệp Biên Hòa I góp phần bảo vệ môi trường, nguồn nước sông Đồng Nai, chỉnh trang bộ mặt thành phố Biên Hòa; đây là một dự án đặc thù có quy mô lớn, liên quan đến nhiều cơ quan, ban, ngành; ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp và người dân, người lao động. Do đó, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ và cải thiện môi trường theo kế hoạch. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, thông tin về lộ trình, thời gian, chính sách hỗ trợ … để doanh nghiệp, người lao động, người dân biết để chủ động thực hiện, bàn giao mặt bằng, tham gia giám sát việc thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo tiến độ thực hiện tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát, vận động các tổ chức, nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Phú Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.