• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 31/05/2010
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 53/2006/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án hoạt động vân chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có trợ giá từ ngân sách nhà nước.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về điềukiện kinh doanh vận tải bằng ôtô;

Căn cứ Quyết định số 3385/QĐ/PC-VT ngày 23/12/1996 của Bộ trường Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý vận chuyển hành khách công cộng bằng ô tô buýt trong các thành phố;

Căn cứ Nghị quyết 63/2006/NQ-HĐND7 ngày 03/5/2006 của HĐND tỉnh khoá VII - kỳ họp thứ 7;

Xét tờ trình số 162/TT-SGTVT.VT ngày 07/3/2006 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Phê duyệt và chấp thuận cho tiếp tục thực hiện phương án vậnchuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có trợ giá từ ngân sách nhà nước đối với 07 tuyến đường cụ thể như sau:

1/. Tuyến số 1: Biên Hòa - Trảng Bom và ngược lại.

2/. Tuyến số 2: Biên Hòa - Nhơn Trạch và ngược lại.

3/. Tuyến số 3: Biên Hòa - Hố Nai và ngược lại.

4/. Tuyến số 4: Biên Hòa - Bến xe Đông Nai và ngược lại.

5/. Tuyến số 6: Biên Hòa - Ngã tư Vũng Tàu và ngược lại.

6/. Tuyến số 7: Biên Hòa - Thạnh Phú và ngược lại.

7/. Tuyến số 8: Ngã tư Vũng Tàu Thạnh Phú và ngược lại.

(Chi tiết theo phương án đính kèm)

- Chấp thuận cho thực hiện chính sách miễn tiền vé đối với đối tượng là người tàn tật đi trên các phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe buýt thuộc các tuyến xe buýt được trợ giá từ ngân sách nhà nước nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm tài chính 2006.

 

Điều 2: - Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các đơn vị vận tài tham gia khai thác tuyến triển khai và kiểm tra quá trình thực hiện, đồng thời thưởng kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện vềUBND tỉnh xem xét, cóý kiến chỉ đạo theo hướng giảm dần việc trợ giá từ ngân sách tỉnh.

- Vềviệc mở thêm các tuyến đường vận chuyển hành khách bằng xe. buýt có trợ giá từ ngân sách tỉnh.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đinh Quốc Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.