• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/2008
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 19/2008/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 26 tháng 8 năm 2008

CHỈ THỊ

Tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

_____________________

 

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 nhằm thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ từ năm 2010 đến 2020, phục vụ công tác giám sát thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.

Để công tác tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi toàn tỉnh được tiến hành đúng quy định và phương án của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số (TĐTDS) và nhà ở cấp tỉnh, huyện, xã như sau:

- Cấp tỉnh và huyện: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban; Thủ trưởng cơ quan Thống kê cùng cấp làm Phó ban Thường trực; Thủ trưởng các cơ quan: Nội vụ, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng cùng cấp làm Ủy viên.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập Văn phòng giúp việc để triển khai phương án tổng điều tra. Số lượng cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh không quá 20 người, cấp huyện không quá 10 người, chủ yếu là lực lượng cán bộ nghiệp vụ của ngành thống kê và cán bộ nghiệp vụ của các ngành liên quan làm việc theo chế độ biệt phái.

 - Cấp xã: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban; Trưởng Công an xã và cán bộ Văn phòng - Thống kê -Tổng hợp làm Ủy viên.

Trước ngày 15 tháng 8 năm 2008, Ban Chỉ đạo TĐTDS và nhà ở tỉnh báo cáo danh sách thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

về Ban Chỉ đạo Trung ương. Trước ngày 30 tháng 8 năm 2008, Ban Chỉ đạo
TĐTDS và nhà ở cấp huyện, xã báo cáo danh sách thành lập Ban Chỉ đạo của cấp mình về Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp tỉnh, huyện, xã có nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra tại địa phương mình.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành:

- Cục Thống kê có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành phương án, kế hoạch và các tài liệu điều tra; phối hợp với Sở Tài chính hoàn chỉnh dự toán kinh phí tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh trình Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với Cục Thống kê hoàn thiện phương án, kế hoạch và dự trù kinh phí điều tra của mình; đồng thời tổ chức điều tra số nhân khẩu do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số tỉnh phân công theo yêu cầu, kế hoạch chung của tổng điều tra.

Ngoài nhiệm vụ trên, Công an tỉnh còn có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc tổng điều tra.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm tham gia, phối hợp với Cục Thống kê chuẩn bị hướng dẫn nội dung điều tra và tổng hợp kết quả phần điều tra nhà ở.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh xác định địa giới hành chính của các xã, phường, thị trấn được chia tách để phục vụ tổng điều tra.

- Sở Y tế có nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh trong việc xác định dân số sinh sống trên các địa bàn thuộc vùng ranh giới lãnh thổ để phục vụ tổng điều tra.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh trong việc xác định dân số nhập cư đang sinh sống, làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ tổng điều tra.

- Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã và các ngành trong việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí.

- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp bản đồ hành chính đã số hóa đến cấp xã để làm căn cứ phân chia địa bàn điều tra trong toàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng ở tỉnh và các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo tỉnh mở đợt tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc tổng điều tra. Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai cử phóng viên theo dõi đưa tin tuyên truyền trong suốt quá trình điều tra.

Ngoài công tác tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông còn có nhiệm vụ lập kế hoạch bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt giữa các cấp để phục vụ công tác chỉ đạo tổng điều tra.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã:

- Thành lập Ban Chỉ đạo đúng thành phần và thời gian quy định, đảm bảo nhân lực, tài lực, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc tổng điều tra đạt kết quả cao.

- Phân công các phòng, ban tham gia tổng điều tra theo chức năng và nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo cùng cấp kiểm tra, đôn đốc công tác tổng điều tra tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời tham mưu đề xuất báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Một

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.