• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2012
HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 192/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011

_____________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9538/TTr-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; Tờ trình số 9537/TTr-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh về đánh giá ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010 với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương 06 tháng cuối năm 2010:

Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương: 1.940.324 triệu đồng (gồm: Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương 200.119 triệu đồng, từ nguồn ngân sách địa phương 1.655.073 triệu đồng, từ điều chỉnh nguồn thực hiện cải cách tiền lương của tỉnh các năm trước chưa thực hiện hết 85.132 triệu đồng).

2. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương 06 tháng cuối năm 2010:

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương: 836.735 triệu đồng.

a) Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 617.261 triệu đồng.

Trong đó:

- Bổ sung dự toán chi xây dựng cơ bản: 308.086 triệu đồng.

- Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên: 309.175 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

b) Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện: 219.474 triệu đồng.

Trong đó:

- Bổ sung dự toán chi xây dựng cơ bản: 81.529 triệu đồng.

- Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên: 137.945 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nhất trí giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011 (kèm theo Tờ trình số 9537/TTr-UBND) với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2011 trên địa bàn: 20.080.000 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm)

a) Dự toán thu ngân sách Nhà nước trong cân đối: 19.580.000 triệu đồng, bao gồm:

- Dự toán thu nội địa: 11.950.000 triệu đồng.

- Dự toán thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu: 7.630.000 triệu đồng.

b) Dự toán thu được để lại quản lý qua ngân sách: 500.000 triệu đồng (thu lĩnh vực xổ số kiến thiết).

2. Thu ngân sách địa phương: 7.240.382 triệu đồng.

a) Thu trong cân đối: 6.740.382 triệu đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết: 6.660.382 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 80.000 triệu đồng.

b) Thu được để lại quản lý qua ngân sách: 500.000 triệu đồng (thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết). 

3. Dự toán chi ngân sách địa phương: 7.240.382 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục 4 đính kèm)

a) Dự toán chi trong cân đối ngân sách: 6.740.382 triệu đồng.

- Dự toán chi đầu tư phát triển: 2.282.000 triệu đồng.

- Dự toán chi thường xuyên: 4.205.662 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 2.910 triệu đồng.

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 50.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 199.810 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 500.000 triệu đồng. (Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu xổ số kiến thiết).

4. Phân bổ chi thường xuyên cho các sở, ban, ngành khối tỉnh: 1.793.198 triệu đồng. (Chi tiết tại Phụ lục 6 đính kèm).

5. Mức bổ sung ngân sách cấp dưới: 1.851.558 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục 9 đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011 và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh cân đối nguồn thu, đảm bảo bố trí trả nợ đến hạn.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Đình Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.