• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 190/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước

của tỉnh Đồng Nai năm 2009

  _________________________

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2615/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2009 cho tỉnh Đồng Nai;

Xét Tờ trình số 9499/TTr-UBND ngày 19/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2009; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh số kết dư ngân sách năm 2008 sang năm 2009 ghi trong  Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2008 như sau:

Tổng kết dư ngân sách năm 2008                         325.744 triệu đồng.

1. Kết dư ngân sách tỉnh:                                               63 triệu đồng.

- Trong cân đối:                                                               1 triệu đồng.

- Ngoài cân đối:                                                             62 triệu đồng.

2. Kết dư ngân sách huyện:                                  230.856 triệu đồng.

- Trong cân đối:                                                    196.096 triệu đồng.

- Ngoài cân đối:                                                      34.760 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách xã:                                          94.825 triệu đồng.

- Trong cân đối:                                                      73.326 triệu đồng.

- Ngoài cân đối:                                                      21.499 triệu đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2009 (kèm theo Tờ trình số 9499/TTr-UBND) như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách Nhà nước:            18.218.443 triệu đồng.

(Đã loại trừ khoản thu bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 1.708.294 triệu đồng, có phụ lục đính kèm).

2. Quyết toán thu ngân sách địa phương:            8.633.198 triệu đồng.

(Đã loại trừ khoản thu bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 1.708.294 triệu đồng, có phụ lục đính kèm).

3. Quyết toán chi ngân sách địa phương:            7.970.060 triệu đồng.

(Đã loại trừ khoản thu bổ sung giữa các cấp ngân sách địa phương là 1.708.294 triệu đồng, có phụ lục đính kèm).

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Đồng Nai như sau:

a) Tổng thu ngân sách địa phương:                     8.633.198 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương:                     7.970.060 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương:                            663.138 triệu đồng.

Bao gồm:

- Kết dư ngân sách tỉnh:                                         126.611 triệu đồng.

+ Trong cân đối:                                                     116.445 triệu đồng.

+ Ngoài cân đối:                                                       10.166 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách huyện:                                      467.250 triệu đồng.

+ Trong cân đối:                                                    444.065 triệu đồng.

+ Ngoài cân đối:                                                       23.185 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã:                                              69.277 triệu đồng.

+ Trong cân đối:                                                       46.087 triệu đồng.

+ Ngoài cân đối:                                                       23.190 triệu đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và ngân sách địa phương năm 2009 theo Nghị quyết này để trình Chính phủ và Bộ Tài chính xét duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Đình Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.