• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 197/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ  QUYẾT

Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở,

trung học phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến

năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

____________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9641/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về đề án mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

 

QUYẾT  NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức thu học phí từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập giảng dạy theo chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng thu phí: Là trẻ em, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập giảng dạy theo chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh.

3. Đồng tiền thu phí: Việt Nam đồng (VNĐ).

4. Mức thu học phí (đồng/học sinh/tháng):

Mức thu học phí theo

khu vực địa bàn

Mầm non

Phổ thông

Nhà trẻ

MG

01 buổi

MG

02 buổi

THCS

THPT

1. Thành thị

 

 

 

 

 

 - Cơ sở giáo dục trên địa bàn các phường

80.000

50.000

80.000

50.000

80.000

 - Cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã (trừ các xã vùng khó khăn)

60.000

40.000

60.000

40.000

60.000

2. Nông thôn

 

 

 

 

 

 - Cơ sở giáo dục trên địa bàn thị trấn và các xã (trừ các xã vùng khó khăn)

50.000

30.000

50.000

30.000

50.000

3. Miền núi

 

 

 

 

 

 - Cơ sở giáo dục trên địa bàn thị trấn và các xã (trừ các xã vùng khó khăn)

20.000

15.000

20.000

15.000

20.000

- Cơ sở giáo dục ở xã vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh

15.000

10.000

15.000

10.000

15.000

 

Mức thu học phí trên được xác định theo địa điểm hoạt động của cơ sở giáo dục.

Riêng đối với trường hợp vùng giáp ranh giữa các huyện, thị xã, thành phố mà học sinh đi học ở trường thuộc địa bàn giáp ranh thuận tiện hơn so với trường trên địa bàn theo tuyến hoặc ở các địa bàn chưa có trường, học sinh phải đi học ở các địa bàn khác thì mức học phí được xác định theo mức quy định tại trường trên địa bàn học sinh cư trú.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức  triển khai, hướng dẫn thực hiện việc thu học phí từ học kỳ II, năm học 2010 - 2011 theo mức quy định tại Nghị quyết này.

Từ năm học 2011 - 2012 trở đi, học phí sẽ được UBND tỉnh xem xét điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm của tỉnh nhưng mức học phí và chi phí học tập không được vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình và báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Các quy định liên quan về học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập giảng dạy theo chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh trái với quy định tại Nghị quyết này bị bãi bỏ.

Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Đình Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.