• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 189/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 9 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009;

giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011

____________________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2011;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9651/TTr-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009; Tờ trình số 9650/TTr-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2010 và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sử dụng nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009 của tỉnh Đồng Nai để giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010 theo Tờ trình số 9651/TTr-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh (kèm theo tờ trình).

Điều 2. Nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 theo Tờ trình số 9650/TTr-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2010.

2. Thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011 gồm các nội dung chính sau đây:

a) Tổng nguồn vốn đầu tư và xây dựng năm 2011 toàn tỉnh là 2.780 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.700 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 500 tỷ đồng.

- Nguồn vốn khai thác quỹ đất là 500 tỷ đồng.

- Nguồn vốn nước ngoài là 80 tỷ đồng.

b) Thống nhất phân bổ chỉ tiêu kế hoạch các nguồn vốn nêu tại điểm a, khoản 2 điều này như sau:

- Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2011 là: 1.627 tỷ đồng. Bao gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.172 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 335 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ đầu tư xã hội hóa là 20 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách tập trung).

+ Nguồn vốn khai thác quỹ đất phần ngân sách tỉnh giao chỉ tiêu là 100 tỷ đồng để trả nợ nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước trong năm 2009 và 2010.

- Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2011 là 773 tỷ đồng. Bao gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách tập trung là 508 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn xổ số kiến thiết hỗ trợ đầu tư giáo dục là 165 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn khai thác quỹ đất năm 2011 là 100 tỷ đồng.

-  Hình thành các quỹ theo chủ trương của Trung ương và địa phương:

+ Quỹ phát triển đất của tỉnh là 150 tỷ đồng.

+ Quỹ phát triển nhà ở xã hội của tỉnh là 150 tỷ đồng.

- Vốn ngoài nước là 80 tỷ đồng (chi tiết phân bổ sẽ báo cáo sau khi có hướng dẫn của Bộ, ngành TW).

3. Nội dung kế hoạch đầu tư và xây dựng do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu năm 2011 như sau:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung                   

                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch giao

Tổng số

1.172.000

A. Thực hiện dự án

1.049.100

- Giao thông

444.000

- Giáo dục - đào tạo

327.000

- Quản lý Nhà nước

42.000

 - Cấp nước

14.900

- Hạ tầng công cộng

71.700

- Nông - lâm - thủy lợi

27.000

- An ninh quốc phòng

41.800

- Khoa học công nghệ

80.700

B. Chuẩn bị đầu tư

17.300

Trong đó:

 

+ Cơ cấu ngành giáo dục đào tạo

1.400

+ Cơ cấu ngành khoa học công nghệ

1.300

C. Chuẩn bị thực hiện dự án

35.110

Trong đó:

 

+ Cơ cấu ngành giáo dục đào tạo

1.800

D. Bố trí vốn cho các công trình thực hiện bồi thường GPMB trong năm 2011

55.490

E. Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch

15.000

b) Nguồn vốn xổ số kiến thiết                            

                                                                          Đơn vị tính: Triệu đồng

Danh mục

Kế hoạch giao

Tổng số

335.000

A. Thực hiện dự án

334.300

- Y tế

272.000

- Văn hóa,  xã hội

62.300

 B. Chuẩn bị đầu tư

700

4. Nội dung kế hoạch do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao chỉ tiêu:

a) Thống nhất mức vốn đầu tư phân bổ cho từng huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (kể cả phần vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh) tại phụ lục kèm theo Tờ trình số 9650/TTr-UBND ngày 24/11/2010.

b) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với quy hoạch, trong đó ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng cho các xã điểm theo đề án nông thôn mới.

- Đảm bảo cơ cấu tối thiểu mục tiêu đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

- Riêng hỗ trợ xã hội hóa giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa sẽ do UBND tỉnh phân bổ cụ thể sau khi các địa phương có danh sách đăng ký đảm bảo điều kiện hỗ trợ vốn theo quy định.

5. Tiêu chí và danh mục dự án trọng điểm năm 2011:

a) Tiêu chí công trình trọng điểm:

- Các dự án trọng điểm năm 2010 tiếp tục chuyển sang năm 2011.

- Dự án có quy mô lớn, thuộc nhiệm vụ đột phá của tỉnh năm 2011.

- Các dự án quan trọng khác.

b) Danh mục dự án trọng điểm năm 2011:

- Dự án chuyển tiếp:

+ Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

+ Đại tu nâng cấp đường 25A (ĐT 769).

+ Xây dựng Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ.

- Dự án khởi công mới:

+ Đường 25B huyện Nhơn Trạch (đoạn từ Khu công nghiệp Formosa đến Nhà máy Bê tông DIC và đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch đến điểm cuối dự án).

+ Đường Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc (kết nối vào Khu công nghiệp Dofico).

+ Dự án cầu Hóa An.

+ Dự án xây dựng xưởng trường và cải tạo sân thể dục thể thao Trường Cao  đẳng Sư phạm Đồng Nai (nay là Trường Đại học Đồng Nai).

+ Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch.

- Chuẩn bị thực hiện dự án:

+ Dự án đường liên cảng, huyện Nhơn Trạch.

6. Giải pháp chủ yếu:

- Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp tục rà soát, đề xuất tạo nguồn vốn và báo cáo kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương về việc ứng vốn, vay vốn để có nguồn bổ sung thanh toán đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn, cấp bách trên địa bàn tỉnh như: Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai; các dự án đầu tư Bệnh viện tuyến huyện, Trung tâm Y tế tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực Cây Gáo, trang thiết bị ngành y tế; các dự án thoát nước và các dự án có thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng như: Cầu Hóa An, đường ĐT 768, đường Hương lộ 10, hồ Cầu Dầu, hồ chứa nước Lộc An, hồ Gia Măng, nạo vét suối Săn Máu…

- Tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư đối với các dự án quan trọng; huy động các nguồn vốn đầu tư theo quy định và vận động vốn xã hội hóa từ các cá nhân, tổ chức.

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng; chỉ đạo UBND cấp huyện tập trung thực hiện nhanh việc xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để thực hiện phục vụ tốt công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời có trách nhiệm rà soát quỹ đất để bổ sung nguồn vốn đầu tư.

- Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án và giải ngân, thanh quyết toán dự án đúng tiến độ.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2011; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thống nhất trước khi quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân khóa VII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Tư

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.