• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/10/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 25/09/2019
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 63/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 3 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về một số mức chi cho hoạt động của Chương trình

phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai

____________________

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 28/SKHCN-CT6 
ngày 23/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số mức chi cho hoạt động của Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập (gọi tắt là Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Chi giải thưởng và khen thưởng:

a) Giải thưởng:

Mức giải thưởng đối với các giải pháp được xét thưởng trong Chương trình 6 hàng năm của tỉnh như sau:

- Giải nhất

:

3.000.000 đồng/giải

- Giải nhì

:

2.000.000 đồng/giải

- Giải ba

:

1.000.000 đồng/giải

- Giải khuyến khích

:

   500.000 đồng/giải

- Quà lưu niệm

:

   200.000 đồng/giải

2. Kinh phí hỗ trợ tác giả:

Hỗ trợ một phần kinh phí để tác giả làm hiện vật, mô hình, thuê vẽ các bản vẽ. Mức hỗ trợ chia làm 03 loại như sau:

a) Đối với giải pháp chỉ có bản mô tả và bản vẽ nhỏ, không có mô hình, hiện vật, được hỗ trợ 100.000 đồng/giải pháp;

b) Đối với giải pháp có bản vẽ, mô hình, hiện vật nhỏ, đơn giản, được hỗ trợ 200.000 đồng/giải pháp;

c) Đối với giải pháp có bản vẽ, mô hình, hiện vật lớn, phức tạp, được hỗ trợ 300.000 đồng/giải pháp.

3. Mức bồi dưỡng các chuyên gia, Hội đồng Giám khảo, Ban Chủ nhiệm:

a) Thuê chuyên gia phân tích, đánh giá khảo nghiệm kết quả giải pháp dự thi: Mức bồi dưỡng 400.000 đồng/giải pháp.

b) Họp Hội đồng Giám khảo:

+ Chủ tịch Hội đồng:           150.000 đồng/buổi.

+ Ủy viên, thư ký:                100.000 đồng/buổi.

c) Bồi dưỡng Ban Chủ nhiệm và Thư ký:

+ Ban Chủ nhiệm:           100.000 đồng/người/tháng.

+ Tổ Thư ký:                     50.000 đồng/người/tháng.

4. Mức bồi dưỡng cho công tác tư vấn: Xem xét, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, sơ bộ đánh giá phân loại các giải pháp dự thi. Bình quân 40.000đ cho một giải pháp.

5. Chi khác như: Văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên phục vụ, hội họp, các chi phí trực tiếp khác được chi theo quy định và yêu cầu thực tế, thông qua dự toán kinh phí của Ban Chủ nhiệm.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để lập dự toán, thanh quyết toán cho hoạt động Chương trình 6 của tỉnh Đồng Nai hàng năm.

Công tác lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính và các quy định về chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6894/QĐ.CT.UBT ngày 30/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành một số mức chi tiêu phục vụ Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” thuộc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Nai.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đinh Quốc Thái

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.