• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2017
HĐND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 199/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 9 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ

hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

và ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương

_______________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 21

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;    

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số  điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9200/TTr-UBND ngày 11/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố (sau đây gọi chung là ấp) từ ngân sách địa phương như sau:

1. Hỗ trợ hệ số 0,7 mức lương tối thiểu cho các chức danh:

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra;

- Trưởng ban Tuyên giáo;

- Trưởng Khối vận;

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trường hợp Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Khối vận do Bí thư hoặc Thường trực Đảng ủy kiêm nhiệm và có bố trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Khối vận chuyên trách thì hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu theo quy định và được hỗ trợ thêm hệ số 0,58 mức lương tối thiểu.

2. Hỗ trợ hệ số 0,58 mức lương tối thiểu cho các chức danh:

- Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM;

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- Phó Trưởng Công an;

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi;

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

3. Hỗ trợ hệ số 0,46 mức lương tối thiểu cho các chức danh:

- Cán bộ Văn phòng Đảng ủy;

- Cán bộ phụ trách công tác tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;

- Cán bộ phụ trách kinh tế, kinh tế hợp tác, hợp tác xã;

- Cán bộ phụ trách công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ...

- Cán bộ phụ trách tôn giáo - dân tộc;

- Cán bộ phụ trách xã hội, gia đình và trẻ em;

- Cán bộ phụ trách văn hóa, thông tin, thể thao, đài truyền thanh;

- Cán bộ quản lý Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Học tập cộng đồng.

4. Hỗ trợ hệ số 0,18 mức lương tối thiểu cho các chức danh:

- Bí thư Chi bộ ấp.

- Trưởng ấp;

5. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp nếu có tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ thì hàng tháng ngân sách địa phương hỗ trợ 13%, cá nhân đóng 5% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ năm 2011 mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mỗi năm tăng 2% (cho đến năm 2014) thì mỗi năm ngân sách hỗ trợ thêm 1%, cá nhân đóng thêm 1%.

Đối tượng được hỗ trợ là những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp được quy định tại mục 1, Điều 1, Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các chức danh: Phó Trưởng Công an xã, Phó Chỉ huy Trưởng quân sự xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nội dung Nghị quyết này, ban hành quyết định về quy định tạm thời mức hỗ trợ hàng tháng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Đình Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.