• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 75/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về một số chủ trương và biện pháp điều hành

 kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính giao cho tỉnh Đồng Nai và nội dung chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2011 đã được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 21 của HĐND khóa VII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2494/SKHĐT-TH ngày 02/12/2010 về việc chuẩn bị hội nghị giao kế hoạch kinh tế xã hội năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra theo hướng phát triển bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao thu nhập người lao động:

1. Chủ động hội nhập kinh tế Quốc tế; đồng thời phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước:

a) Thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế Quốc tế không trái với các quy định của WTO; mở rộng quan hệ hợp tác phát triển kinh tế xã hội với các vùng, lãnh thổ nước ngoài.

b) Tiếp tục củng cố vai trò và phát huy hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, các ngành trong quản lý phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ và công chức từ cấp tỉnh xuống cơ sở có phẩm chất đạo đức, năng lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

c) Quan tâm công tác đào tạo, thu hút nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

2. Phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, phát triển ổn định lĩnh vực nông nghiệp:

a) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, một số quy hoạch ngành, quy hoạch cấp huyện đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu phát triển giai đoạn tới.

b) Bên cạnh việc thực hiện tiết kiệm điện theo chủ trương chung, cần chủ động đầu tư nguồn điện để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài. Giao Sở Công thương chủ trì phối hợp các Công ty Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và các ngành liên quan đề xuất cụ thể để triển khai thực hiện trong năm 2011.

c) Tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến của các doanh nhân để tìm biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, xuất khẩu. Hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

d) Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh; ngành công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp cơ khí sản xuất phụ kiện, phụ liệu thay thế hàng nhập khẩu; công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn. 

đ) Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, tập trung xây dựng các cảng biển, cảng ICD, khu Logistic, dịch vụ ngân hàng, du lịch, thương mại và dịch vụ khác.

3. Phát triển nông nghiệp, nông thôn:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung triển khai chương trình phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; triển khai đề án trồng rau sạch, rau an toàn; chương trình phát triển nông thôn mới.

b) Tăng cường cán bộ kỹ thuật và phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện rà soát, sửa chữa các công trình thủy lợi và thực hiện huy động xã hội hóa đầu tư kênh mương nội đồng nhằm nâng cao công suất tưới, tiêu cho cây trồng.

4. Quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường:

a) Tiếp tục điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản làm cơ sở để xây dựng quy hoạch, kế hoạch nhằm khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên.

b) Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

c) Hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Thạnh Phú và Khu công nghiệp ông Kèo; thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường ra khỏi khu đô thị, khu dân cư tập trung.

d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

5. Phát triển văn hóa xã hội và thực hiện đồng bộ các chính sách tạo việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

a) Tập trung phát triển tuyến y tế cơ sở, hoàn thiện hệ thống y tế tuyến huyện theo lộ trình đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế, khuyến khích phát triển bệnh viện ngoài công lập, phòng khám đa khoa tư nhân với các chuyên khoa có chất lượng cao tại các cụm dân cư.

b) Phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội.

c) Xây dựng và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, hội. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

d) Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia có liên quan đến tạo việc làm và giảm nghèo. Hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi và thực hiện các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

đ) Kết hợp chặt chẽ và lồng ghép các chương trình giảm nghèo bền vững; giúp người nghèo tích cực, chủ động vươn lên để thoát nghèo.

e) Mở rộng mạng lưới đào tạo, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nhất là cho người dân vùng có thu hồi đất để xây dựng công trình, dự án nhanh chóng ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

6. Công tác cải cách hành chính: Tập trung rà soát bộ thủ tục đã công bố để đề xuất điều chỉnh phù hợp thực tế. Nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy trình một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra phục vụ công tác phòng chống tham nhũng.

Điều 2. Về điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011

Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tham mưu UBND tỉnh về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2011, tập trung vào các nội dung chính sau đây:

a) Tập trung chỉ đạo đôn đốc thu đủ, kịp thời các nguồn thu và xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

b) Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các cá nhân, tổ chức; tránh tồn đọng nợ thuế kéo dài.  

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống gian lận hoàn thuế, trốn thuế.

d) Điều hành chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Nghiêm cấm chi vượt dự toán không đúng thẩm quyền, sai quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Tăng cường tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đi đôi với việc thực hiện cơ chế đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cụ thể.

Điều 3. Điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

 Các đơn vị được giao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, tập trung triển khai thực hiện theo kế hoạch đảm bảo giải ngân đúng tiến độ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Dự báo năm 2011 còn nhiều khó khăn, thách thức; UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh tập trung bám sát tình hình thực tế phối hợp thực hiện các chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch năm 2011 của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan để triển khai thực hiện kế hoạch 2011 đạt mục tiêu đề ra.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 và các nội dung thuộc phạm vi ngành, địa phương quản lý và điều hành; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao, kết quả thực hiện có báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng; đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, kế hoạch và dự toán ngân sách của đơn vị mình, phát hiện và chủ động tìm các biện pháp khắc phục, hỗ trợ cấp dưới và các doanh nghiệp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền, cần tập hợp và đề xuất biện pháp giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Giám đốc các đơn vị cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Định kỳ, trước ngày 20 hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Một

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.