• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 20/02/2020
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 26/2008/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về đào tạo nghề, giải quyết việc làm

cho nhân dân thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

                                                                                         _________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ Quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19/12/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về trình tự, thủ tục, chính sách và tiêu chuẩn tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai tại Tờ trình số 14/TTr-LĐTBXH-CSLĐ ngày 23 tháng 01 năm 2008,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên

Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                                    

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Văn Một

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.