• Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bổ sung giá đất nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Ia Grai và Đak Pơ

  10/12/2020

  20/12/2020

 • Nghị quyết 132/2020/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

  10/12/2020

  20/12/2020

 • Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND

  Về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/11/2020

  19/11/2020

 • Nghị quyết 127/2020/NQ-HĐND

  Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã,thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/07/2020

  19/07/2020

 • Nghị quyết 123/2020/NQ-HĐND

  Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/07/2020

  19/07/2020

 • Nghị quyết 126/2020/NQ-HĐND

  Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực xây dựng

  09/07/2020

  19/07/2020

 • Nghị quyết 124/2020/NQ-HĐND

  Sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/07/2020

  19/07/2020

 • Nghị quyết 125/2020/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020 - 2021

  09/07/2020

  20/07/2020

 • Nghị quyết 121/2019/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  11/12/2019

  01/01/2020

 • Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  11/12/2019

  21/12/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.