• Nghị quyết 78/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức chi hỗ trợ thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND

  Thông qua mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng

  07/12/2017

  17/12/2017

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 71/2017/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư và phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND

  Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 73/2017/NQ-HĐND

  Về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 74/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mằng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 76/2017/NQ-HĐND

  Bãi bỏ khoản 2 Mục I và khoản 3, khoản 4 mục II Điều 1 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

  07/12/2017

  17/12/2017

 • Nghị quyết 75/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức chi về công tác phí, chi hội nghị áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  07/12/2017

  17/12/2017

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.