• Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/12/2010

  21/12/2013

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng vốn cân đối ngân sách tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 21/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 24/2010/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn sửa đổi chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực một phần

 • Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND

  về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng – an ninh, mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và các chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ;

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  16/07/2010

  26/07/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 11/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

  16/07/2010

  26/07/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 23/2009/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại đối với phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/12/2009

  19/12/2009

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 31/2009/NQ-HĐND

  Về việc thông qua quy định về chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  09/12/2009

  01/01/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.