• Quyết định 20/2018/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

  31/07/2018

  10/08/2018

 • Quyết định 19/2018/QĐ-UBND

  Bổ sung Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  23/07/2018

  02/08/2018

 • Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

  Về việc quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  04/06/2018

  19/06/2018

 • Quyết định 16/2018/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học

  30/05/2018

  08/06/2018

 • Quyết định 17/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  30/05/2018

  09/06/2018

 • Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 10 Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

  16/05/2018

  26/05/2018

 • Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  24/04/2018

  04/05/2018

 • Quyết định 12/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  11/04/2018

  21/04/2018

 • Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

  Về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  04/04/2018

  15/04/2018

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai

  22/03/2018

  01/04/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.