This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/gialai/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=26557&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 42/2010/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 99/2008/QĐ-BNN Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 59/2009/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 13/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 14/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 15/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 16/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 17/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 18/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 19/2008/QĐ-BNN Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 79/2008/NĐ-CP Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02 /2009/TT-BNN Hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (2)
   
   
    Văn bản căn cứ (2)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (1)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.