Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 362/TTr-STC ngày 19/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2.Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  07 tháng10 năm 2019.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhthực hiện việc đăng Công báo tỉnhvà đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Quyết định này.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp vào danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; giám đốc Sở Tài chính; giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Ngọc Thành