Sign In

CHỈ THỊ

Về việc đăng ký, quản lý các nghành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT

_______________________

Trong những năm qua, các ngành, các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/06/2001 của Chính phru quy định điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các cơ sở kinh doanh hoạt động theo đúng quy định, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở hoạt động kinh doanh, góp phần thúac đẩy, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện còn bộc lộ những sơ hở, thiếu đồng bộ, thiếu sự phối hợp giữa các ngành các cấp.

Ngày 03/9/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện (thay thế Nghị định số 08/2001/NĐ-CP); Ngày 26/11/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh dầu khí hóa lỏng và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Theo đó bổ sung 02 nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự: kinh doanh khí dầu hóa lỏng LPG (gas); sản xuất, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đi vào hoạt động đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quán triệt Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện cho các cơ quan, tổ chức trực thuộc, UBND xác xã, phường, thị trấn và các đối tượng có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động kinh doanh có điều kiện theo đúng Nghị định số 72/2009/NĐ-CP; hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ gia đình liên hệ cơ quan Công an có thẩm quyền để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, tập thể, cá nhân (kể cả các tổ chức và cá nhân nước ngoài) có cơ sở kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải thực hiện đúng các quy định về hoạt động kinh doanh và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện phải được phát hiện kịp thời và xử lý.

4. Giao Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngàu các quy định của pháp luật về kinh doanh có điều kiện nhưu đã nêu ở trên; Công an tỉnh chịu tách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện an ninh, trật tự đối vwosi một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

5. Sở Công thương, Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh trong quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Sở Tư pháp, Sở Thông tin – Truyền thông, báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin, tuyên truyền phổ biến các nội dung của pháp luật về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh để tổng hợp)

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 10/2001/CT-UB ngày 19/7/2001 của UBND tỉnh về việc quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Thế Dũng