Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã

__________________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007, về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 1350/STC-QLNS ngày 15/11/2007 về việc đề nghị quyết định hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn  (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng 75% so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức hỗ trợ trên được áp dụng từ ngày 01/01/2008.

Điều 2.

1/ Giao Giám đốc Sở Tài chính phân bổ dự toán ngân sách cho cấp huyện để hỗ trợ đúng quy định.

2/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

3/ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ thú ý cấp xã.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Thế Dũng