Sign In

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học

và thu hút người có trình độ cao

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định 874/TTg ngày 20/11/1996 của Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX kỳ hợp lần thứ tư ngày 15/7/2005 về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số tại chổ của tỉnh học tại các trường ĐH, CĐ, THCN; Tăng mức trợ cấp cho học sinh lớp 4, 5, 6 các trường lớp phổ thông bán trú; Hỗ trợ cho CB, CC, VC đi học và thu hút người có trình độ cao; Chính sách đối với cán bộ không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hỗ trợ để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức đi học như sau:

1. Cán bộ, công chức viên chức đang công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh được cơ quan có thẩm quyền cho đi học sau khi tốt nghiệp:

- Bằng thạc sỹ, kể cả bác sỹ chuyên khoa cấp 1 (nếu có làm luận văn tốt nghiệp) mức 10 triệu đồng.

- Bằng tiến sỹ, kể cả bác sỹ chuyên khoa cấp 2 (nếu có làm luận văn tốt nghiệp) mức 15 triệu đồng.

2. Cán bộ công chức, viên chức đi học nếu tốt nghiệp đạt loại xuất sắc được nâng lương trước thời hạn theo quy định.

Điều 2: Hỗ trợ để thu hút người có bằng tốt nghiệp đạt xuất sắc, giỏi, người có trình độ cao, chuyên ngành đào tạo phù hợp nhu cầu sử dụng về công tác từ 05 năm trở lên trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh như sau:

- Bằng đại học chính quy đạt xuất sắc, giỏi mức 8 triệu đồng.

- Bằng thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp l mức 15 triệu đồng.

- Bằng tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp 2 mức 20 triệu đồng.

Ngoài việc hưởng chính sách hỗ trợ, những người tốt nghiệp đại học chính qui loại xuất sắc, giỏi, tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ được tuyển dụng ngay không chờ kỳ tuyển dụng công chức và được xếp lương theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Kinh phí thực hiện Quyết định này sử dụng ngân sách sự nghiệp đào tạo được phân bổ hàng năm.

Điều 4: Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng tiền hỗ trợ đi học và tiền thu hút mà không thực hiện đủ thời gian yêu cầu phục vụ phải bồi hoàn tiền hỗ trợ và chịu xử lý hành chính theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 5: Các ông chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Thế Dũng