• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/04/2019
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 12/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 21 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu

 “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

_____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CPngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 11/TTr-SVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa; danh hiệu Thôn văn hóa, danh hiệu Làng văn hóa, danh hiệu Tổ dân phố văn hóa và tương đương (sau đây viết tắt là danh hiệu Khu dân cư văn hóa) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh hiệuGia đình văn hóa; danh hiệu Khu dân cư văn hóa.

Điều 2. Thang điểm áp dụng xét tặngdanh hiệu Gia đình văn hóa, danh hiệu Khu dân cư văn hóa

1. Thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này.

2. Thang điểm áp dụng xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

3. Thang điểm để công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa: Đạt từ 60 điểm trở lên.

4. Thang điểm để công nhận danh hiệuKhu dân cư văn hóa: Đạt từ 60 điểm trở lên.

Điều 3.Tổ chức thực hiện:

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Văn hóa, Thể thao và Du lịch)các cấp trong tỉnh:

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân các cấp về công tác quản lý nhà nước đối với việc xét tặng danh hiệu, khen thưởng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về việc xét tặng danh hiệu, khen thưởng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa.

Chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm trong quá trình xét tặng danh hiệu, khen thưởng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa theo quy định.

Tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu, khen thưởng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa trình các cấp xem xét, công nhận, khen thưởng. Thống kê, báo cáo theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công khai thủ tục hành chính và kết quả thủ tục hành chính về công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, danh hiệu Khu dân cư văn hóa theo quy định.Ưu tiên bố trí, sắp xếp nhân sự, bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện xét tặng danh hiệu, Giấy khen Gia đình văn hóa và danh hiệu, Giấy khen Khu dân cư văn hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Những thôn, làng, tổ dân phố và tương đương được cấp có thẩm quyền chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thì thực hiện đăng ký lại từ đầu theo quy định.

Điều 4.Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng năm 2019.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

3. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Ngọc Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.