• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2019
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 26/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 13 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 179/TTr-STC ngày  10/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Chỉ thị số 18/1999/CT-UB ngày 21 tháng 9 năm 1999về một số biện pháp xử lý nợ quá hạn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ thị số 19/1999/CT-UB ngày 21 tháng 9 năm 1999 về một số biện pháp triển khai thực hiện chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

3. Chỉ thị số 23/1999/CT-UB ngày 12 tháng 11 năm 1999 về việc thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị.

4. Chỉ thị số 08/2003/CT-UB ngày 14 tháng 3 năm 2003 về việc tăng cường quản lý công tác thu thuế và các khoản thu khác ngân sách nhà nước.

5. Quyết định số 71/2003/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2003về việc phê duyệt mức thu học phí đào tạo công nhân vận hành máy xây dựng.

6. Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 21 ngày 3 tháng 2006 về việc giá tiêu thụ nước sạch.

7. Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 về việc quy định tạm thời hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã.

Điều 2.Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhthực hiện việc đăng Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

2. Sở Tư pháp tổng hợp các văn bản bị bãi bỏ tại Điều 1 Quyết định này vào Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Ngọc Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.