• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2019
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 29/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Chỉ thị số 02/CT-UB ngày 14/01/1995 về việc thực hiện phân ngành kinh tế quốc dân và phân khu vực, thành phần kinh tế.

2. Chỉ thị số 03/2005/CT-UB ngày 20/01/2005 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững.

3. Chỉ thị số 08/2009/CT-UB ngày 13/7/2009 về việc tăng cường chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

4. Chỉ thị số 11/2009/CT-UB ngày 11/8/2009 về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp Quyết định này vào Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở Tư pháp; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Ngọc Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.