• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/12/2019
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 42/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

____________________________

1/01/clip_image001.png" width="147" />ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số  37/TTr-SXD ngày     20/11/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành, bao gồm:

1. Quyết định số 78/2002/QĐ-UB ngày 12/9/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chung thị trấn An Khê (Thị xã An Khê dự kiến), huyện An Khê, tỉnh Gia Lai.

2. Quyết định số 60/2003/QĐ-UB ngày 27/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch dọc tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Gia Lai.

3. Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp tập trung An Khê.

4. Quyết định số 111/2003/QĐ-UB ngày 23/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Thiện, huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

 5. Quyết định số 30/2004/QĐ-UB ngày 23/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Công viên Lý Tự Trọng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

6. Quyết định số 63/2005/QĐ-UB ngày 18/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

7. Quyết định số 44/2006/QĐ-UB ngày 30/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên Lý Tự Trọng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

8. Quyết định số 64/2007/QĐ-UB ngày 28/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Công viên Lý Tự Trọng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  22 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

2. Giao Sở Tư pháp tổng hợp Quyết định này vào danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đỗ Tiến Đông

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.