• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 65/2019/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 29/2004/QĐ-UB ngày 19/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè hàng năm cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai

____________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 29/2004/QĐ-UB ngày 19/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè hàng năm cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

2. Tổ chức thực hiện

a) Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải Quyết định này trên Công báo tỉnh Gia Lai và Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

b) Giao Sở Tư pháp tổng hợp Quyết định này vào Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định pháp luật.

c) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Ngọc Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.