• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/05/2016
BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 11/2010/TT-BCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2010

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẠI LÝ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Căn cứ Nghị định số 7861/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Thương mại ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Bộ Công Thương quy định Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2010.

Điều 3. Các đơn vị có liên quan thuộc cơ quan Bộ Công Thương; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, cá nhân liên quan và thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để nghiên cứu hướng dẫn, bổ sung.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Cẩm Tú

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.