• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2007
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 105/2007/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 21 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã

__________________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1569/TTg-NN ngày 19/10/2007, về việc hỗ trợ đối với nhân viên thú y cấp xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 1350/STC-QLNS ngày 15/11/2007 về việc đề nghị quyết định hỗ trợ cho nhân viên thú y cấp xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên thú y xã, phường, thị trấn  (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng 75% so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Mức hỗ trợ trên được áp dụng từ ngày 01/01/2008.

Điều 2.

1/ Giao Giám đốc Sở Tài chính phân bổ dự toán ngân sách cho cấp huyện để hỗ trợ đúng quy định.

2/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

3/ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ thú ý cấp xã.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Thế Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.