• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/03/2003
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 08/2003/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 14 tháng 3 năm 2003

CHỈ THỊ

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế và các khoản thu khác ngân sách Nhà nước

___________________________

 Năm 2002, thu ngân sách của tỉnh đạt 113,71% kế hoạch phấn đấu do Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 108,56% so với cùng kỳ năm 2001. Kết quả này thể hiện sự cố gắng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư, đồng thời thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách năm qua so với tiềm năng vẫn còn chưa tương xứng. Tình trạng thất thu, nợ đọng, chiếm dụng tiền thuế vẫn còn khá phổ biến, nhất là đối với khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Một số khoản thu còn bỏ sót như lệ phí trước bạ (LPTB) đối với tài sản là nhà đất, phương tiện của các doanh nghiệp; thu về việc sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là sự chỉ đạo thiếu sâu sát của các cấp chính quyền, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan chưa đồng bộ.

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2003 và những năm tiếp theo, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các công việc sau:

1- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, thuế, hải quan tiếp tục xem xét, xử lý vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là những vướng mắc về thuế ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong quá trình xử lý vướng mắc, những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và các bộ, ngành có liên quan để giải quyết kịp thời.

2- Cơ quan công an, quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thu nộp thuế của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Xử lý nghiêm các trường hợp không kê khai hoặc kê khai nộp thuế không đúng với thực tế kinh doanh để trốn thuế, đồng thời khắc phục ngay tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, không đúng chức năng, thẩm quyền và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

3- Cơ quan địa chính có kế hoạch đẩy mạnh tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để đẩy nhanh tiến độ thu các khoản thu ngân sách Nhà nước về đất đai, đồng thời tăng cường quản lý tình hình sử dụng đất đai, nhất là trên địa bàn Thành phố Pleiku và các thị trấn, không để tình trạng sử dụng đất sai mục đích, khai man diện tích đất sử dụng…

4- Cục thuế tỉnh có trách nhiệm:

- Nghiên cứu và tổ chức thực hiện thí điểm việc giao chỉ tiêu phấn đấu nộp ngân sách Nhà nước cho một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong năm 2003, qua đó tổng kết, đề ra những biện pháp triển khai đồng loạt trong năm 2004.

- Phối hợp cùng Sở Tài chính Vật giá, Sở Thương mại và Du lịch tiến hành khảo sát thị trường, qui định mức giá bán tối thiểu một số mặt hàng có giá trị lớn (đối với cơ sở kinh doanh thương mại kinh doanh đa dạng các mặt hàng có giá trị thấp thì qui định mức chênh lệch giá bình quân) làm cơ sở ấn định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thương mại có biểu hiện ghi giá hoá đơn thấp hơn giá thực tế thanh toán.

- Tiến hành rà soát lại tài sản thuộc đối tượng chịu LPTB của các doanh nghiệp, bao gồm: đất đai, trụ sở làm việc, nhà xưởng, phương tiện vận tải… để yêu cầu doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký, kê khai, nộp LPTB đối với tài sản chưa nộp LPTB. Cơ quan thuế có quyền xuất toán chi phí khấu hao cơ bản của những tài sản không được kê khai nộp LPTB ra khỏi chi phí hợp pháp khi kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2002 trở đi cho đến khi doanh nghiệp làm đầy đủ các thủ tục về kê khai và nộp LPTB vào ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường chỉ đạo các chi cục thuế huyện, thành phố trong công tác quản lý chống thất thu thuế đối với các hoạt động thương mại, dịch vụ ăn uống, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh xăng dầu và các dịch vụ khác; đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chế độ hoá đơn chứng từ, chế độ kế toán để nâng cao chất lượng hạch toán kế toán, chế độ nộp thuế theo kê khai của các hộ kinh doanh, qua đó góp phần chống thất thu ngân sách.

5- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo sâu sát công tác quản lý thu thuế trên địa bàn, chú trọng công tác quản lý sử dụng đất đai, các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh vận tải, kinh doanh xây dựng… tạo điều kiện để các chi cục thuế tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế; khẩn trương chỉ đạo việc rà soát các khoản thu phí trên địa bàn, đình chỉ ngay những loại phí, lệ phí không có trong danh mục phí lệ, phí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP hoặc những loại phí không được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

6- Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế có chuyên mục tuyên truyền pháp luật về thuế để mọi tổ chức, cá nhân và đối tượng nộp thuế hiểu được pháp luật về thuế qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt pháp luật thuế; kịp thời biểu dương nhưng điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, lên án các hành vi, đối tượng gian lận thuế.

Trên đây là một số nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý thu thuế và thu khác ngân sách, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Vỹ Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.