• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/11/1999
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 23/1999/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 12 tháng 11 năm 1999

CHỈ THỊ

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Về việc thực hiện tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị

_________________________

Ngày 29 tháng 10 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số: 32/1999/CT-TTg về cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị.

Để triển khai thực hiện tốt chỉ thị nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo việc rà soát lại kế hoạch và biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các khoản chi tiêu cho hội nghị, cuộc họp của đơn vị và địa phương, có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi khoản chi tiêu phải theo đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định.

2. Cải tiến phương thức tổ chức truyền đạt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; việc phổ biến các kinh nghiệm, các điển hình tiên tiến... cần thực hiện theo hướng: Chuẩn bị kỹ các văn bản báo cáo, các dự thảo chủ trương gởi cho cấp dưới để nghiên cứu, quán triệt và đóng góp ý kiến; phân công người theo dõi, hướng dẫn cấp dưới triển khai thực hiện, tiếp thu góp ý của cấp dưới để hoàn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản.

3. Không tổ chức các cuộc hội nghị toàn ngành để sơ kết, tổng kết công tác quý, 6 tháng và hàng năm. Trường hợp nếu xét thấy nhất thiết phải tổ chức hội nghị thì phải chuẩn bị kỹ nội dung, thành phần trình cấp trên trực tiếp cho phép mới được cho tổ chức. Các hội nghị cần thiết do UBND tỉnh triệu tập phải được trao đổi thống nhất, các ngành chức năng của tỉnh phải chuẩn bị kỹ nội dung, tài liệu, các chi tiêu phục vụ hội nghị phải đúng chế độ quy định. Không được dự trù thêm ngày họp để được hưởng chế độ nhiều hơn.

4. Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức hội nghị, tập huấn để thu tiền của người đến dự ngoài chế độ quy định. Nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ để tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan, học tập trong và ngoài nước; trừ những trường hợp đặc biệt cần ra nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền quyết định. Lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, của ngành; việc tổ chức đón nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng chỉ được tổ chức trong phạm vi nội bộ cơ quan, đơn vị với thành phần hết sức hạn chế, không mời đại biểu đến dự, không sử dụng công quỹ để liên hoan, tặng, biếu quà.

5. Không dùng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn tín dụng của Nhà nước để tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình. Việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành chỉ được tổ chức trong phạm vi hẹp thuộc bộ phận, hoặc đơn vị có liên quan trực tiếp đến công trình, không mời các bộ phận không liên quan hoặc đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước.

6. Giao cho Sở Tài chính - Vật giá phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm soát việc chi tiêu cho hội nghị, hội họp theo chỉ thị này; phát hiện kịp thời và báo cáo UBND tỉnh để xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm. Biểu dương kịp thời những cơ quan, đơn vị thực hiện tốt; phê phán những cơ quan đơn vị và cá nhân chấp hành không nghiêm.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo tính toán lại số kinh phí tiết kiệm được của các cấp, các ngành sau khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ và việc không sử dụng xe ô tô công cho một số chức danh, việc tiết kiệm chi tiêu cho hội nghị, hội họp theo chỉ thị này... để có kế hoạch quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí tiết kiệm này phục vụ cho các nhiệm vụ phát sinh đột xuất, các nhiệm vụ đã bố trí trong dự toán nhưng chưa đủ báo cáo Sở Tài chính để tập hợp trình Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đào Quang Phổ

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.