• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2003
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 71/2003/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 8 tháng 7 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Về việc phê duyệt mức thu học phí đào tạo công nhân vận hành máy xây dựng

_________________________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

+ Căn cứ Điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 1994;

+ Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2000/TTLT-BTC-BGD&ĐT-BLĐTBXH ngày 23/5/2000 về việc hướng dẫn chế độ quản lý đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

+ Thực hiện Quyết định số 54/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về thu chi tại các cơ sở giáo dục và đào tạo;

+ Xét đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 972/TT-TCVG, ngày 13/6/2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt mức thu học phí đào tạo công nhân vận hành máy xây dựng (có phụ lục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2003.

Điều 3: Các Ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính  - Vật giá, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành liên quan và Giám đốc công ty Vận tải hàng hóa Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Vỹ Hà

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.