• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2011
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 25/2010/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 5 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học

và thu hút người có trình độ cao theo Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

____________________________________

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Được sự thỏa thuận thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 75/TTHĐ-CTHĐ ngày 02/11/2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ cao theo Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh như sau:

1. Hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với: Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Phân hiệu Đại học Nông lâm tại Gia Lai được cấp có thẩm quyền cử đi học sau đại học.

2. Hỗ trợ thu hút người có trình độ cao đối với: Người có bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ, tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại xuất sắc, loại giỏi được cấp có thẩm quyền tuyển dụng hoặc tiếp nhận và bố trí công tác tại Phân hiệu Đại học Nông lâm Gia Lai từ 05 năm trở lên.

Điều 2. Phương thức hỗ trợ, mức hỗ trợ và thời gian được hưởng hỗ trợ đối với các đối tượng trên thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2007 của HĐND tỉnh và các Quyết định số: 93/2005/QĐ-UB ngày 04/8/2005, 26/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Phân hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm tại Gia Lai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Thế Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.