• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/10/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 09/05/2019
UBND TỈNH GIA LAI
Số: 08/2012/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 4 tháng 10 năm 2012

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

_______________

Những năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng tồn tại nhiều hạn chế, bất cập; hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn diễn biến phức tạp; xu hướng tội phạm sử dụng súng, mìn, mã tấu, kiếm, mác... để thực hiện tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật gia tăng; tình trạng người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, do hạn chế nhận thức tự ý đào bới, tìm kiếm bom, đạn cũ để lấy thuốc nổ, sắt phế liệu diễn ra ở nhiều nơi, trong đó có nhiều vụ gây nổ dẫn đến thương tích nghiêm trọng... Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do cấp ủy, chính quyền nhiều nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiếu đồng bộ; sự tham gia của các ngành, đoàn thể, tổchức quần chúng không quyết liệt, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không thường xuyên, hiệu quả thấp...

Ngày 30/6/2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh và Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012. Để việc triển khai Pháp lệnh, các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đạt hiệu quả, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công, làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn cho cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chuyên môn, nghiệp vụ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể:

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị, không để thất thoát, lưu lạc. Mọi trường hợp mất mát phải có kế hoạch truy tìm, thu hồi, không để đối tượng lợi dụng thực hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định về cấp phép mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mọi trường hợp sai phạm phải được điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (bao gồm cả trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy).

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời mọi thiếu sót, sai phạm.

- Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; bắt, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

- Đẩy mạnh áp dụng, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về sử dụng vũ khí trong khi thi hành công vụ, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

- Thường xuyên, kết hợp mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép trên địa bàn toàn tỉnh. Huy động đông đảo các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân trình báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; việc tiếp nhận, bảo quản, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép phải đảm bảo an toàn, đúng quy định, không để xảy ra mất mát, cháy, nổ.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; các văn bản chỉ đạo triển khai thi hành Pháp lệnh của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận toàn xã hội trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Có kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, biện pháp công tác về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong phạm địa bàn, lĩnh vực quản lý, phụ trách. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Mọi trường hợp quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép phải được phát hiện, trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng để phân loại, tổ chức tiêu hủy, hoặc phục vụ các mục đích khác theo quy định.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trái Pháp lệnh và các Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn TNCS HCM chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, giáo dục và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ký cam kết không tham gia các hoạt động sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

5. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền vận động giao nộp, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép trên phạm vi toàn tỉnh.

6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vụ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép.

8. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Thế Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.