Sign In

 

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi nội dung điểm d Khoản 2 Điều 5 tại Quy định

 ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017

của HĐND tỉnh về việc Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn

ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang,

giai đoạn 2016 - 2020

_______________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 11

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chi tiết tiểu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc chương trình (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Điểm d Khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 27/BC-BDT ngày 08 tháng 12 năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi nội dung điểm d Khoản 2 Điều 5 tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh về việc Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020M, như sau:

“- Tiểu dự án 3 - Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở xã đặc biệt khó khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn: phân bổ 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp hàng năm cho Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh tổ chức thực hiện”.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thào Hồng Sơn