• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2018
UBND TỈNH HÀ GIANG
Số: 21/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 1854/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành mức giá một số dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_____________________________________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ  trình số 215/TTr-SYT ngày 25 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1854/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang, do các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.