• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2018
UBND TỈNH HÀ GIANG
Số: 09/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ một số nội dung tại các Phụ lục đính kèm Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_____________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" target="_blank">34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông báo số 74/TB-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận phiên họp tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 129/TTr-SNV ngày 23 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ cụm từ "Phụ trách Phó trưởng Công an" thuộc lĩnh vực công tác đảm nhiệm của công chức Tư pháp - Hộ tịch quy định tại: Điểm 9 Mục II Phụ lục I, Điểm 8 Mục II Phụ lục II, Điểm 9 Mục II Phụ lục III và Điểm 8 Mục II Phụ lục IV, ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.