• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
HĐND TỈNH HÀ GIANG
Số: 03/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

__________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH HÀ GIANG

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ CHÍN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 01/TTr -HĐND  ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND, Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 và Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang; Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh; Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 05 /7/2019 của UBND tỉnh Hà Giang đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Hà Giang ban hành; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-BPC ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 10 Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành (có Danh mục các Nghị quyết bãi bỏ kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố văn bản hết hiệu lực theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ .

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 03/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7

năm 2019 của HĐND tỉnh Hà Giang)

 

TT

Tên Nghị quyết

Lý do bãi bỏ

1

Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và di chuyển nhà ở trên đất thuộc vùng quy hoạch để phát triển cây cao su giai đoạn 2008 – 2015

Hết giai đoạn

 thực hiện và chưa ghi cụ thể ngày, tháng, năm hết hiệu lực thi hành

2

Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh về Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Giang đối với người lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

3

Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 Về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Hết giai đoạn

thực hiện và chưa ghi cụ thể ngày, tháng, năm hết hiệu lực thi hành

4

Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2011 Về việc ban hành Nội quy các kỳ họp của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016

5

Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016

6

Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012 Về việc quy định một số nội dung chi, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011 – 2016

7

Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2013 Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Các căn cứ pháp lý là cơ sở để ban hành Nghị quyết đã hết hiệu lực và hiện nay theo quy định mới tại Thông tư số: 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính htrợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020 không giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh tiếp tục quy định mà giao cho UBND tỉnh “cân đối ngân sách nhà nước quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể”.

8

Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 23/9/2013 Quy về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Các căn cứ pháp lý là cơ sở để ban hành Nghị quyết đã hết hiệu lực pháp luật và hiện nay theo quy định mới tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 về hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã không giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh tiếp tục quy định mà giao cho UBND tỉnh quyết định

9

Nghị quyết số 162/2014/NQ- HĐND ngày 11/12/2014 Quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2014 – 2015

Hết giai đoạn

thực hiện và chưa ghi cụ thể ngày, tháng, năm hết hiệu lực thi hành

10

Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Các căn cứ pháp lý là cơ sở để ban hành Nghị quyết đã hết hiệu lực và hiện nay theo quy định mới tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính  không giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh tiếp tục quy định

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thào Hồng Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.