• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
HĐND TỈNH HÀ GIANG
Số: 34/2019/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

Bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

______________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH HÀ GIANG

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 11

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019; Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-KTNS ngày 08 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Báo cáo thẩm tra số 34/BC-VHXH ngày 08 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 08 Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành (có Danh mục các Nghị quyết bãi bỏ kèm theo Nghị quyết này).

Đối với những hồ sơ dự án, phương án sử dụng vốn đã được thẩm định, phê duyệt đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 và Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

 

TT

Tên Nghị quyết

Lý do bãi bỏ

1

Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; không hiệu quả.

- Đã có Nghị quyết thay thế

2

Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thù lao đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; không hiệu quả.

3

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định phân cấp thẩm quyền điều chuyển, thanh lý, cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc tỉnh Hà Giang quản lý.

Các căn cứ để ban hành Nghị quyết đã kết hiệu lực thi hành.

4

Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016  của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; không hiệu quả.

- Ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, không thể đảm bảo để kéo dài thời gian thực hiện chính sách.

5

Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2025.

Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; không hiệu quả.

 

6

Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh thông qua Đề án quy tụ các hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung các thôn bản, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018-2020.

Đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết trước 01 năm.

7

Nghị quyết số 120/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; không hiệu quả.

8

Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Các tổ chức, cá nhân về cơ bản đã được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 209/NQ-HĐND và Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND.

- Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND có ít đối tượng tiếp cận chính sách và không có hiệu quả.

- Ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, không thể đảm bảo để kéo dài thời gian thực hiện chính sách.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thào Hồng Sơn

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.