• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2020
HĐND TỈNH HÀ GIANG
Số: 05/2020/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 28 tháng 2 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với ngưới được áp dụng biện pháp cách ly y tế

tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID – 19

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

______________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 12 (BẤT THƯỜNG)

 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 10/BC-KTNS ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, gồm: cơ sở y tế; tại cửa khẩu; tại các cơ sở, địa điểm khác để phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của người có thẩm quyền (không bao gồm người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà).

2. Mức hỗ trợ: 60.000 đồng/người/ngày.

3. Thời gian hỗ trợ: Không quá 14 ngày/người.

4. Nguồn kinh phí đảm bảo: Ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 (bất thường) thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày ký cho đến khi cấp có thẩm quyền công bố hết dịch./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thào Hồng Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.