• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/07/2020
UBND TỈNH HÀ GIANG
Số: 21/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ 08 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

về lĩnh vực Tài chính

_______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về lĩnh vực Tài chính sau đây:

1. Quyết định số 1006/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 của UBND tỉnh, về việc Quy định mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân trên địa bàn tỉnh;

2. Quyết định số 3559/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh, Quy định tỷ lệ phân bổ chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy của lực lượng Công an và Thanh tra GTVT tỉnh;

3. Quyết định số 2665/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh, về việc phân cấp quản lý nhà nước về tài chính đối với cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh;

4. Quyết định số 2782/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh, về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

5. Quyết định số 1884/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế quản lý và sử dụng quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2782/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Hà Giang;

6. Quyết định số 2621/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh, quy định tạm thời mức đóng góp từ hoạt động khai thác khoáng sản để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình phúc lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

7. Quyết định số 1289/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh, về việc quy định điểm thu phí tham quan và mức thu, quản lý sử dụng kinh phí tham quan trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

8. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh, về mức thu và quản lý Phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2016-2017.

Lý do: Các căn cứ để ban hành các Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành, nội dung không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.