• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/2020
UBND TỈNH HÀ GIANG
Số: 22/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh,

di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

____________________

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 175/TTr-STC ngày 12/6/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí và tỷ lệ phân chia số thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Mức thu:

a) Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn): người lớn 10.000 đồng; trẻ em 5.000 đồng.

b) Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn): người lớn 10.000 đồng; trẻ em 5.000 đồng.

c) Khu di tích Bãi đá cổ Nấm Dẩn (xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần): người lớn 5.000 đồng; trẻ em 2.000 đồng.

d) Hang động Lùng Khúy (xã Lùng Khúy, huyện Quản Bạ) người lớn 10.000 đồng; trẻ em 5.000 đồng.

đ) Danh thắng thác Tiên – đèo Gió (xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần): người lớn 5.000 đồng; trẻ em 2.000 đồng.

2. Tỷ lệ phân chia số thu phí đối với từng điểm thu phí:

a) Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cột cờ Lũng Cú; Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương: Trích để lại đơn vị tổ chức thu 80% tổng số thu phí để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí; 20% còn lại nộp NSNN.

b) Khu di tích Bãi đá cổ Nấm Dẩn; hang động Lùng Khúy: Trích để lại đơn vị tổ chức thu 100% tổng số thu phí để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí.

c) Danh thắng thác Tiên – đèo Gió: Doanh nghiệp thu, thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2020 và thay thế Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc Quy định điểm thu phí và mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang..

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đồng Văn, Quản Bạ, Xín Mần; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.